GREEN – ไม่ผ่าน GREEN-W5

“ไต้ ชอง อี” ขวาง GREEN- W 5

ผู้ถือหุ้น GREEN “ไต้ ชอง อี” ป่วนแจก GREEN- W 5 บริษัทมั่นใจไม่กระทบแผนการใช้เงิน เชื่อการประชุมครั้งหน้าออกวอร์แรนต์ ได้