DEMCO – บิ๊กล็อต

 NUSA โผล่ถือ “เด็มโก้” 23% “ธนา พาวเวอร์” ยกขายบิ๊กล็อต

HoonSmart.com>>  สะพัด  “ณุศาศิริ”  ยกบิ๊กล็อต กุมหุ้นใหญ่ “เด็มโก้” 170 ล้านหุ้น หรือ 23.28% ราคาเฉลี่ย 5 บาท/หุ้น บริษัทแจง โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง แต่การบริหารไม่เปลี่ยนแปลง