ออมเพื่อเกษียณอายุ

คอลัมน์ความจริงความคิด : เสาหลักแห่งการออมเพื่อเกษียณอายุ

จำได้สมัยทำงานที่บริษัทจัดการกองทุนแห่งหนึ่ง เคยสงสัยว่า ทำไมต้องสนับสนุนให้เกิดระบบการออมเพื่อเกษียณอายุ อย่างเช่น มีกองทุนรวมเพี่อการเลี้ยงชีพที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี สนับสนุนให้มีกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ ข้อมูลที่ได้มาถึงเหตุผลที่ประเทศไทยให้ความสำคัญกับระบบการออมเพื่อเกษียณอายุ