หนี้ครัวเรือนไทย

“บลจ.ยูโอบี” ถอดสมการปัญหา “หนี้ครัวเรือนไทย” แก้อย่างไรให้ยั่งยืน

หนี้ครัวเรือนเป็นปัญหาที่สะสมมายาวนานและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นกับดักสำคัญที่ขัดขวางไม่ให้ประเทศไทยพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนและเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศที่ทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และประชาชนทั่วไป ต้องร่วมกันหาทางออก เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ ESG หรือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยตระหนักถึง 3 มิติสำคัญ ทั้งสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาที่ทั่วโลกกำลังมุ่งไป