วัยเกษียณ

ความจริงความคิด : บันได 10 ขั้นสู่ความสุขในวัยเกษียณ (ตอน 2)

ครั้งที่แล้ว เราพูดกันถึงบันได 4 ขั้นแรกสู่ความสุขในวัยเกษียณกันแล้ว คือ

ขั้นที่ หนึ่ง คือ การรู้จักตนเอง
ขั้นที่ สอง คือ เริ่มออมทันที และมีวินัยในการออมให้สม่ำเสมอ
ขั้นที่สามคือการศึกษา และเลือกประเภทตราสารหรือหลักทรัพย์หรือกองทุนรวมที่เหมาะสม
ขั้นที่ สี่ คือ การตั้งเป้าหมาย

ขั้นที่ห้า คือการวิเคราะห์หาทางเลือกต่างๆ ที่จะให้ผลตอบแทนเพียงพอให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องคือ ระยะเวลาในการออม จำนวนเงินออม ผลตอบแทนของเงินออม

จัดพอร์ตการลงทุนหลังเกษียณ

การเข้าสู่วัยเกษียณอาจเป็นเรื่องน่ากังวลสำหรับนักลงทุนหลายๆ ท่าน เพราะเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณรายได้ที่เคยมีเป็นกอบเป็นกำทุกเดือนก็จะลดน้อยลงไปกว่าช่วงทำงานมาก หลายคนกังวลจนถึงขั้นที่ไม่กล้าลงทุน หรือลงทุนโดยใช้ความเสี่ยงน้อยมากเนื่องจากกลัวว่าหากลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง อาจทำให้เงินที่เก็บสะสมมานั้นลดหายไปจนไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันกลายเป็นภาระแก่ลูกหลานต้องมาเลี้ยงดู