ความเสี่ยงของวัยเกษียณ

ความจริงความคิด : ความเสี่ยงของวัยเกษียณ

การบริหารเงินเพื่อวัยเกษียณ ก็คล้ายกับการบริหารงบดุลบริษัท คือ บริหารทรัพย์สิน และบริหารหนี้สิน โดยรายได้จากทรัพย์สินจะต้องมากกว่ารายจ่ายตลอดชีวิตเกษียณ ความเสี่ยงด้านการเงินของวัยเกษียณก็คือ ความเสี่ยงของ 2 ปัจจัยนี้นั่นเอง