CGSI จัดงาน CGS รีแบรนด์ครั้งสำคัญหลังรัฐบาลจีนเข้าถือหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CGSI จัดงาน CGS International Elevating Asia, a New Name With a 45-Year Legacy เป็นการรีแบรนด์ครั้งสำคัญ หลังจาก China Galaxy Securities ของรัฐบาลจีนเข้าถือหุ้นทั้งหมด โดย CGSI เป็นโบรกเกอร์ไทยเพียงรายเดียวที่มีรัฐบาลจีนถือหุ้น 100%