บลจ.อีสท์สปริงเสิร์ฟกองทุน “ES-GOVCP6M17” ขาย IPO ตั้งแต่ 13-17 พ.ค.นี้

HoonSmart.com>> บลจ.อีสท์สปริง เปิดขายกองพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น “ES-GOVCP6M17” อายุ 6 เดือน ระหว่าง 13-17 พ.ค.นี้ ชูโอกาสรับผลตอบแทน 2% ต่อปี

ดารบุษป์ ปภาพจน์

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) อีสท์สปริง (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บลจ.อีสท์สปริง เปิดเสนอขายกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M17(ES-GOVCP6M17) อายุประมาณ 6 เดือน เงินทุนโครงการ 4,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นกองทุนประเภทเทอมฟันด์ที่ผู้ลงทุนจะมีโอกาสได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุน ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

กองทุน ES-GOVCP6M17 มีนโยบายนำเงินไปลงทุนใน ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน เพียงครั้งเดียวและถือครองทรัพย์สินที่ลงทุนจนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) ในสัดส่วนประมาณ 100% ของ NAV โดยคาดหวังจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 2.20% ต่อปีของ NAV ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายประมาณ 0.20% ต่อปีของ NAV แล้ว ผู้ลงทุนจะได้รับประมาณการผลตอบแทนอยู่ที่ 2.00% ต่อปีของ NAV

ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดอายุกองทุน ES-GOVCP6M17 บลจ.อีสท์สปริง จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ และทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่บลจ.อีสท์สปริง เปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ