ตลาดเตือนศึกษาข้อมูล URBNPF ผิดนัดชำระค่าเช่า อาจถูกบอกเลิกกองทุน

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล หลังกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ผิดนัดชำระค่าเช่าที่ครบกำหนด 31 มี.ค.67 อาจเป็นเหตุให้ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาและต้องเลิกกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนจะเท่ากับ “ศูนย์” ด้านราคา URBNPF ล่าสุดอยู่ที่ 0.36 บาท

โรงแรมเออร์บานา หลังสวน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) กรณีกองทุนผิดนัดชำระค่าเช่า ซึ่งอาจเป็นเหตุถูก
บอกเลิกกอง ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน URBNPF แจ้งการผิดนัดชำระค่าเช่าที่ครบกำหนดชำระ (31 มี.ค.2567) จึงส่งผลให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาสิทธิการเช่า ซึ่งเป็นเหตุแห่งการเลิกกองทุน โดย ณ วันที่กองทุนรวมถูกบอกเลิกสัญญาเช่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจะเท่ากับศูนย์ (รายละเอียดปรากฏตามข่าว URBNPF วันที่ 15 มี.ค.และ 1 เม.ย.2567)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ URBNPF และศึกษาข้อมูลของ URBNPF รวมถึงติดตามความคืบหน้าการขอผ่อนผันการช าระค่าเช่า และการดำเนินการของบริษัทจัดการอย่างใกล้ชิดต่อไป

ด้านบลจ.เกียรตินาคิน เผย ขณะนี้กองทุนยังไม่ได้รับชำระค่าเช่าช่วงจากบริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด (ผู้เช่าช่วง) จึงส่งผลให้กองทุนรวมผิดนัดชำระค่าเช่าซึ่งถึงกำหนดชำระวันที่ 31 มี.ค.2567 กับสำนักงานทรัพย์สิน โดยปัจจุบันกองทุนรวมอยู่ระหว่างการใช้สิทธิตามกฎหมายในการบังคับหลักประกันจากผู้ให้หลักประกันของผู้เช่าช่วงและการติดตามค่าเช่าค้างชำระจากผู้เช่าช่วง

ทั้งนี้ การผิดนัดชำระค่าเช่า สำนักงานทรัพย์สินมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่ากับกองทุนได้ ซึ่งการถูกบอกเลิกสัญญาจะส่งผลให้กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมได้อีก ซึ่งจะเป็นเหตุให้ไปสู่การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและตามที่ประกาศสำนักงานก.ล.ต.กำหนด

อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมได้ส่งหนังสือแจ้งการไม่สามารถชำระค่าเช่าของกองทุนรวมและสอบถามความคืบหน้าในประเด็นที่เคยหารือกับสำนักงานทรัพย์สินเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการชำระค่าเช่าไปยังสำนักงานทรัพย์สินแล้ว โดยบริษัทจัดการจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างเคร่งครัดเพื่อิการดำเนินการต่างๆที่เหมาะสมและหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะรายงานความคืบหน้าที่มีนัยสำคัญให้ทราบต่อไป

ราคาหน่วยลงทุน URBNPF ปิดตลาด 1 เม.ย.2567 อยู่ที่ 0.36 บาท -0.02 บาท หรือ -5.26% มูลค่าการซื้อขาย 83,740 บาท

อ่านข่าว
ก.ล.ต.แจ้งผู้ถือหน่วย URBNPF เข่าร่วมประชุม 17 เม.ย.67
URBNPF ร่วง 3 ฟลอร์ หนีเสี่ยงมูลค่าเหลือศูนย์