EXIM BANK ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2566 ให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) โดย สุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกรรมการบริหาร EXIM BANK และ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส บำรุงพระอาราม ถวายพระสงฆ์และสามเณร และมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในอุปถัมภ์ของวัดพระธาตุช่อแฮ จำนวน 15 หน่วยงาน  ณ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่