ก.ล.ต.จับมือปปง.-DSI จ้องฟันคดี STARK

HoonSmart.com>>ก.ล.ต.เพิ่งตื่น ประกาศกรณี “สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น-STARK” จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย กำลังตรวจสอบการทำผิดพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประสานงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กองบังคับการปรามปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.)  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แล้ว ยันเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้ 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึงการดำเนินการต่อกรณีบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น (STARK) เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และได้ประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กองบังคับการปรามปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ด้วยแล้ว โดยที่ผ่านมาการทำงานในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายจะมีการประสานงานกันเป็นปกติ ซึ่งในชั้นนี้ ยังไม่อาจเปิดเผยรายละเอียดของการดำเนินการได้

หลังจากที่ STARK ไม่สามารถจัดทำและส่งงบการเงินงวดประจำปี 2565 ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ก.ล.ต. ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ สั่งให้ STARK ชี้แจงแผนการจัดทำและนำส่งงบการเงินงวดประจำปี 2565 แนวทางและแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมด รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

ในช่วงเวลาเดียวกัน ก.ล.ต. ได้สั่งให้ STARK ขยายขอบเขตการตรวจสอบ special audit ครอบคลุมในหลายเรื่องที่สำคัญในทันที และเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงและความคืบหน้าในการดำเนินการต่าง ๆ เพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการดำเนินการเพื่อแก้ไขหรือหยุดยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อ STARK พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุน
ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

นอกจากนั้น  STARK จัด public presentation ในวันที่ 30 พ.ค. 2566 เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความคืบหน้าของการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ก.ล.ต. ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อขอให้ผู้ลงทุนเข้าร่วมรับฟังและขอให้ STARK ให้ข้อมูลและตอบคำถามให้ผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
หลังจากข้อมูลปรากฏต่อสาธารณะว่า STARK ได้ดำเนินการร้องทุกข์ตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ก.ล.ต. จึงเร่งให้ STARK ชี้แจงและนำข้อมูลดังกล่าวให้ ก.ล.ต. ด้วย ซึ่ง STARK ได้มีการนำส่งข้อมูล โดยแจ้งว่าเป็นสำเนาเอกสารประกอบการร้องทุกข์ต่อ DSI พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ STARK ได้มีมติเรียกให้หุ้นกู้ของบริษัทถึงกำหนดชำระโดยพลัน (call default) จำนวน 2 รุ่น ก.ล.ต. ได้จัดทำศูนย์รวมข้อมูลหุ้นกู้ ไว้บนเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ลงทุน พร้อมทั้งกำชับไปยังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของ STARK ทุกรุ่นให้มีการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดสิทธิอย่างเคร่งครัด และต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้

ด้านราคาหุ้น STARK ไหลลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวันที่ 9 มิ.ย.2566  ปิดที่ระดับ  0.11 บาท -0.03 บาทหรือ-21.435 มูลค่าการซื้อขาย 137 ล้านบาท