ก.ล.ต.เฮียริ่งออกกฎลำดับรอง พ.ร.ก.นิติบุคคลเฉพาะกิจแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกฎลำดับรองสำหรับ พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกฎลำดับรองสำหรับพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์* พ.ศ. 2540 (พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ) เพื่อให้ภาคเอกชนมีแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจนและปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้องครบถ้วน

ตามที่ พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ ให้อำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกกฎลำดับรองเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์รองรับเกี่ยวกับนิยามสิทธิเรียกร้องที่จะมีขึ้นในอนาคตโดยให้ชำระหนี้เป็นเงินที่ก่อให้เกิดกระแสรายรับ (future receivables) รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวแทนเรียกเก็บและรับชำระหนี้ ในปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์รองรับในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคเอกชนมีแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจนและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเสนอออกหลักเกณฑ์เพิ่มเติมซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

(1) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับนิยาม future receivables ตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯเพื่อให้ภาคเอกชนมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการนำ future receivables มาใช้เป็นทรัพย์สินสำหรับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

(2) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับโอนสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิเรียกร้องและการเปลี่ยนตัวแทนเรียกเก็บและรับชำระหนี้ไปยังลูกหนี้ ตามมาตรา 15 วรรคสอง แห่ง พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ เพื่อให้ภาคเอกชนมีแนวทางในการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับโอนสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิเรียกร้องและการเปลี่ยนตัวแทนเรียกเก็บและรับชำระหนี้ไปยังลูกหนี้ ที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การออกกฏลำดับรองสำหรับพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=914 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566