บลจ.วรรณแยกหุ้นกู้ STARK245A ออกจาก 2 กองทุน รักษาผลประโยชน์ผู้ถือหน่วย

HoonSmart.com>> บลจ.วรรณ ดำเนินการ Set Aside แยกหุ้นกู้ STARK รุ่น STARK245A ที่ลงทุนอยู่ใน 2 กองทุน ONE-FIXED และ ONE-FAR ออกจากกอง เพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุน กรณี STARK จ่ายคืนดอกเบี้ย-เงินต้นได้ตามกำหนด จะจัดสรรเงินคืนให้ผู้ถือหน่วย

นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วรรณ จำกัด เปิดเผยกรณีบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ไม่ส่งแบบ 56-1 ว่า ปัจจุบันบลจ.วรรณได้มีการลงทุนในหุ้นกู้ STARK245A เพียงรุ่นเดียว ซึ่งมีมติจากการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ STARK เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ให้ยกเว้นเหตุผิดนัดกรณีไม่ส่งแบบ 56-1 ทำให้ปัจจุบันสถานะของหุ้นกู้ดังกล่าวยังเป็นปกติ

อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์และให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหน่วยลงทุน บลจ.วรรณ จึงพิจารณาคัดแยกตราสารหนี้ที่มีแนวโน้มจะผิดนัดชำระหนี้ (Set Aside) โดยบลจ.วรรณจะดำเนินการ Set Aside หุ้นกู้ STARK245A ที่ได้ลงทุนในกองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม หน่วยลงทุนชนิด A (ONE-FIXED) และ กองทุนเปิด เอกตราสารหนี้คืนกำไร (ONE-FAR)

ทั้งนี้ หาก STARK ไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ และสามารถจ่ายคืนดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นได้ตามกำหนด บลจ.วรรณจะดำเนินการจัดสรรคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย ณ วันที่ประกาศ Set Aside โดยบลจ.วรรณ จะดำเนินการ Set Aside ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566