“บลจ.วรรณ” แจงขายหุ้น STARK เกลี้ยงพอร์ตก่อนบริษัทมีปัญหา

HoonSmart.com>> “บลจ.วรรณ” ชี้แจงข่าวกรณีเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน STARK ปัจจุบันกองทุนไม่มีหุ้นในพอร์ตแล้ว ทยอยขายตั้งแต่ปลายปี 65- ต้นเดือนก.พ.66 ส่วนหุ้นกู้ลงทุนเพียงรุ่นเดียว “STARK245A” สถานะยังปกติ สัดส่วนลงทุนแค่ 0.03% เมื่อเทียบ AUM บลจ.วรรณ ยังคงติดตามความคืบหน้าใกล้ชิด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วรรณ ชี้แจงการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนและหุ้นกู้ของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น (STARK) ตามที่มีข่าวจากแหล่งข่าวต่างๆ เกี่ยวกับสัดส่วนการลงทุนใน STARK ของกองทุนภายใต้การบริหารของบลจ.วรรณ ซึ่งมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อน ปัจจุบันบลจ.วรรณไม่มีการลงทุนในหุ้น STARK ซึ่งได้ทยอยลดสัดส่วนตั้งแต่ปลายปี 2565 และไม่มีสัดส่วนคงเหลือในพอร์ตตั้งแต่ต้นเดือนก.พ.2566 ที่ผ่านมา

ในส่วนของตราสารหนี้ ปัจจุบันมีการลงทุนในหุ้นกู้ STARK245A เพียงรุ่นเดียว ซึ่งมีมติจากการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2566 ให้ยกเว้นเหตุผิดนัดกรณีไม่ส่งแบบ 56-1 ทำให้ปัจจุบันสถานะของหุ้นกู้ดังกล่าวยังเป็นปกติ ทั้งนี้ ปัจจุบันบลจ.วรรณมีสัดส่วนหุ้นกู้ของ STARK ทั้งหมดแค่เพียง 0.03% เมื่อเทียบกับ AUM ของบลจ.วรรณ

บลจ.วรรณ ขอยืนยันให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมั่นใจได้ว่า เรายังคงติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและมิได้นิ่งนอนใจ โดยยังดำเนินการบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวังมาโดยตลอด เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนต่อไป