BCP ปิดจ็อบขายหุ้นซื้อคืนครบ 1.40% รับเงิน 551 ล้านบาท

HoonSmart.com>> “บางจาก คอร์ปอเรชั่น” (BCP) แจ้งสิ้นสุดโครงการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงินจำนวน 19,238,000 หุ้น สัดส่วน 1.40% มูลค่ากว่า 551 ล้านบาท ขายผ่านวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเสนอขายต่อกรรมการหรือหนักงานของบริษัท

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) รวมทั้งสิ้นจำนวน 19,238,000 หุ้น คิดเป็น 1.40% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยแบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3,016,700 หุ้น และจำหน่ายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัท จำนวน 16,221,300 หุ้น มูลค่ารวม 551.213,532 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอประกาศการสิ้นสุดโครงการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

ทั้งนี้ โครงการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน เพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) โดยเป็นการเสนอขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการเสนอขายต่อกรรมการหรือหนักงานของบริษัท และมีกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.2565 ถึงวันที่ 2 มิ.ย.2566 จำนวนหุ้นที่จำหน่ายเป็นจำนวน 19,238,000 หุ้น คิดเป็น 1.40% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด