KTBSTMR ลงทุนเพิ่ม ‘โครงการลาดพร้าว ฮิลส์’ มูลค่าไม่เกิน 450 ลบ.

HoonSmart.com>> “DAOL REIT” ผู้จัดการกองทรัสต์ KTBSTMR เผยเตรียมเข้าลงทุนเพิ่ม “โครงการลาดพร้าวฮิลส์” ส่วนสำนักงานและพาณิชย์ จำนวนเงินไม่เกิน 450 ล้านบาท กระจายความเสี่ยง เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาว สินทรัพย์ในกองทรัสต์เติบโตขึ้นต่อเนื่อง แนะนำลงทุนสร้างกระแสรายได้สม่ำเสมอช่วงตลาดผันผวน

นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (DAOL REIT) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสร้างการเติบโตจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูงในระยะยาว กองทรัสต์ KTBSTMR ได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2566 อนุมัติให้มีการลงทุนในโครงการลาดพร้าว ฮิลส์ และจัดประชุม EGM ผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินและการให้หลักประกันที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในโครงการลาดพร้าวฮิลส์ จำนวนวงเงินไม่เกิน 450 ล้านบาท เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินบางส่วนและพื้นที่อาคารบางส่วนของโครงการลาดพร้าว ฮิลส์ และซื้อกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่อง โดยจะเข้าลงทุนในส่วนที่เป็นพื้นที่สำนักงานและพื้นที่เช่าเพื่อการพาณิชย์ ส่งผลให้โครงสร้างการลงทุนของกองทรัสต์ KTBSTMR มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าลงทุน บริษัทในกลุ่มของเจ้าของทรัพย์สินโครงการลาดพร้าว ฮิลส์ จะกลับเข้ามาเป็นผู้เช่าเหมาเพียงรายเดียวในระยะเวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 23.3 ปี (โดยต่ออายุเช่าทุก 3 ปี และต่ออายุอีก 6 คราว คราวละ 3 ปี และต่ออายุอีก 2 ปี 3 เดือน) และมีคำมั่นในการต่ออายุได้อีก 2 ปี โดยผู้เช่าชำระค่าเช่าแบบสุทธิ (Triple Net Rent) ให้แก่กองทรัสต์ KTBSTMR เป็นรายเดือน

ขณะเดียวกันกองทรัสต์มีการลงทุนโดยการใช้เงินกู้ยืม ทำให้โครงสร้างทางการเงินของกองทรัสต์ KTBSTMR มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งมีโอกาสสร้างความมั่นคงของกระแสรายที่เพิ่มขึ้นและสม่ำเสมอได้ระยะยาว

ดังนั้น การลงทุนเพิ่มในโครงการ ลาดพร้าว ฮิลส์ จะทำให้กองทรัสต์ KTBSTMR มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารสำนักงานและพื้นที่เช่าเพื่อการพาณิชย์เพิ่มขึ้น ซึ่งธุรกิจของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ KTBSTMR มีอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งสิ้นมากถึง 4 ประเภท ได้แก่ 1.โรงงานและคลังสินค้า 2.อาคารสำนักงาน 3.คอมมูนิตี้มอลล์ และ 4. ศูนย์รับฝากข้อมูล ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนรวมประมาณ 4,215 ล้านบาท

สำหรับกองทรัสต์ KTBSTMR เป็นกองทรัสต์อิสระที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท ได้แก่ อาคารโกดังและคลังสินค้า (Warehouse) อาคารโรงงาน (Factory) อาคารสำนักงาน (Office) อาคารศูนย์การค้าประเภทคอมมูนิตี้มอลล์ (Community Mall) และ ศูนย์รับฝากข้อมูล (Data Center) ด้วยรูปแบบสินทรัพย์แต่ละโครงการในลักษณะที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ มีการออกแบบตัวโครงการและจัดสรรพื้นที่ใช้สอยไว้เป็นอย่างดี ประกอบกับการมุ่งเน้นการจัดหาผู้เช่าที่มีคุณภาพสูง พร้อมบริหารกลุ่มผู้เช่า (Tenant Mix) ให้กระจายตัวได้ดีในแต่ละโครงการ

อีกทั้ง กองทรัสต์ KTBSTMR ยังมีการจัดหารายได้จากธุรกิจหลายประเภท และมีศักยภาพในการเติบโตสูง ขณะเดียวกันสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่ส่งผลกระทบ ในช่วงที่ผ่านมา /3 และทิศทางเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวได้ดีในปีนี้ จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในกองทรัสต์ที่มีโอกาสให้อัตราผลตอบแทนสม่ำเสมอในทุกช่วงภาวะเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาถึงการลงทุนติดตั้งระบบ Solar Energy ของโครงการ Summer Hill (Community Mall) และโครงการ Summer Hub (Office) เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้แก่โครงการในระยะยาว (ประมาณ 25 ปี) โดยการกู้ยืมจากธนาคาร ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์และตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจกองทรัสต์ KTBSTMR สามารถซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซด์ของกองทรัสต์ที่ www.ktbstmr.com
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากบริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผ่าน DAOL Contact Center 02-351-1800 กด 3