ศาลล้มละลายอนุญาต “สินมั่นคงประกันภัย” ขยายเวลาส่งแผนฟื้นฟูถึง 25 มิ.ย.66

HoonSmart.com>> “ศาลล้มละลายกลาง” มีคำสั่งอนุญาต “สินมั่นคงประกันภัย” (SMK) ขยายระยะเวลาส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ออกไปอีก 1 เดือนถึง 25 มิ.ย.66 เป็นครั้งสุดท้าย เหตุอยู่ระหว่างทำร่างแผนฟื้นฟู ควบคู่เจรจากับผู้สนใจร่วมทุน ด้านเจ้าหนี้อีกมากกว่า 100 ราย ยื่นคำร้องเป็นคดีสาขาของคดีแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อขอรับชำระหนี้หลังจากล่วงพ้นระยะเวลาตามกฎหมาย ผู้ทำแผนไม่อาจจัดทำประมาณการทางการเงินได้ชัดเจนและแน่นอน หลังหนี้เพิ่ม

ทั้งนอกจากนี้ผู้ทำแผนยังจำเป็นต้องตรวจสอบคำขอรับชำระหนี้ประเภทต่างๆ ของเจ้าหนี้ที่ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในระยะเวลาตามกฎหมายรวมทั้งสิ้นกว่า 295,000 คำขอ ประกอบกับต้องจัดทำประมาณการทางการเงิน มูลค่าการชำระหนี้และการจัดกลุ่มเจ้าหนี้อย่างรอบคอบ อีกทั้งปัจจุบันมีผู้ร้องอีกมากกว่า 100 ราย ยื่นคำร้องเป็นคดีสาขาของคดี

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย (SMK) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2566 บริษัทฯ ในฐานะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการ ตามมาตรา 90/43 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 อีกครั้งหนึ่ง โดยขอขยายระยะเวลาส่งแผนออกไปอีกเป็นเวลา 1 เดือน นับแต่วันครบกำหนดเดิม ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งสุดท้ายตามกฎหมายและศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ถึงวันที่ 25 มิ.ย.2566

หลังจากนั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ศาลล้มละลายกลางจะพิจารณามีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนและแต่งตั้งผู้บริหารแผนและบริษัทฯ จะดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการและจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าใดๆ ในการฟื้นฟูกิจการ รวมถึงความคืบหน้าเพิ่มเติม

เหตุผลและความจำเป็นในการขอขยายเวลาส่งแผนฟื้นฟู เนื่องจากขณะนี้ผู้ทำแผนอยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อยื่นส่งแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ควบคู่ไปกับการเจรจากับผู้ที่สนใจร่วมทุน ประกอบกับผู้ทำแผนต้องศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะกำหนดรูปแบบการจัดหาแหล่งเงินทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการที่มีความเหมาะสมและอยู่ระหว่างหารือกับที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมายและนักลงทุนที่สนใจหลายรายเพื่อที่จะกำหนดข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการปรับโครงสร้างทุน การปรับโครงสร้างหนี้ เงื่อนไขในการจ่ายชำระหนี้ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนแผนฟื้นฟูกิจการในส่วนอื่นๆ ที่สำคัญอีกหลายส่วน

นอกจากนี้ผู้ทำแผนยังจำเป็นต้องตรวจสอบคำขอรับชำระหนี้ประเภทต่างๆ ของเจ้าหนี้ที่ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในระยะเวลาตามกฎหมายรวมทั้งสิ้นกว่า 295,000 คำขอ ประกอบกับต้องจัดทำประมาณการทางการเงิน มูลค่าการชำระหนี้และการจัดกลุ่มเจ้าหนี้อย่างรอบคอบ อีกทั้งปัจจุบันมีผู้ร้องอีกมากกว่า 100 ราย ยื่นคำร้องเป็นคดีสาขาของคดีแผนฟื้นฟูกิจการคดีนี้ต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อขอรับชำระหนี้ภายหลังจากล่วงพ้นระยะเวลาตามกฎหมาย ทำให้ผู้ทำแผนไม่อาจจัดทำประมาณการทางการเงินได้ชัดเจนและแน่นอน เนื่องจากจำนวนภาระหนี้ของบริษัทฯ ที่ต้องนำมาปรับโครงสร้างหนี้ตามแผนจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นใจของนักลงทุนเกี่ยวกับยอดหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ ผู้ทำแผนจึงมีความจำเป็นต้องรอคำสั่งศาลเกี่ยวกับคดีสาขาฟื้นฟูกิจการเพื่อนำข้อมูลไปจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป

ทั้งนี้ แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ มีความสำคัญต่อความสำเร็จของการฟื้นฟูกิจการ หลังจากผู้ทำแผนได้รับหลักการที่ได้ข้อสรุปสำหรับจัดเตรียมร่างแผนฟื้นฟูกิจการด้านต่างๆ แล้วผู้ทำแผนจำเป็นต้องนำเสนอร่างแผนฟื้นฟูต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นในการปรับแก้และเพิ่มเติมร่างแผนฟื้นฟูในส่วนต่างๆ ให้สมบูรณ์และครอบคลุมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผนฟื้นฟูจะได้รับการยอมรับโดยที่ประชุมเจ้าหนี้และเป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ศาลจะพิจารณาเห็นชอบด้วยแผนได้ต่อไป