“ขันเงิน ไทยเทเนียม” รับโอน MPIC 92.46% นำทัพกรรมการชุดใหม่

HoonSmart.com >> “ขันเงิน ไทยเทเนียม” แร๊ปเปอร์ดัง เท 650 ล้านบาท โอนซื้อ-ขายหุ้น MPIC 92.46% จาก MAJOR  กรรมการเก่าถอยทัพ เปิดทางกรรมการใหม่ “ขันเงิน เนื้อนวล” นำทัพกรรมการ   เซอร์ไพร์ส ” นิกกี้-พิรุณ ชินวัตร ” นั่งกรรมการ มีอำนาจ 

ขันเงิน เนื้อนวล

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  (MPIC) รายงานตลาดหลักทรัพย์ว่า วันที่ 26 พ.ค. 2566 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป ( MAJOR) ได้โอนหุ้น MPIC จำนวน 1,202.13 ล้านหุ้นเศษ หรือ 92.46% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ให้กับนายขันเงิน เนื้อนวล ส่งผลให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ MPIC เปลี่ยนแปลงดังนี้

เดิม MAJOR ถือหุ้น 92.46% เปลี่ยนเป็นนายขันเงิน เนื้อนวล 92.46% และภายหลังการทำรายการ นายขันเงิน จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ  MPIC คาดว่าระยะเวลาทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของนายขันเงิน จะเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ค. 2566 นี้

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MPIC ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมและโครงสร้างการจัดการของบริษัท ซึ่งวันที่ 26 พ.ค. 2566
MPIC ได้จัดประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2566 อนุมัติเรื่องสําคัญ ดังนี้

  1. การลาออกของกรรมการดังต่อไปนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป ประกอบด้วย
    (1) นายวิชา พูลวรลักษณ์ตําแหน่ง กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท
    (2) นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ตําแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหาร
    (3) นายอภิชาติ คงชัย ตําแหน่ง กรรมการ
    (4) นายธนกร ปุลิเวคินทร์ตําแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหาร

2. อนุมัติแต่งตั้งบุคคล ดังต่อไปนี้ แทนที่กรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 2566 ประกอบด้วย

(1) นายขันเงิน เนื้อนวล ตําแหน่ง กรรมการ แทน นายวิชา พูลวรลักษณ์
(2) นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน ตําแหน่ง กรรมการ แทน นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์
(3) นายทรงพล เชาวนโยธิน ตําแหน่ง กรรมการ แทน นายอภิชาติ คงชัย
(4) นายพิรุณ ชินวัตร ตําแหน่ง กรรมการ แทน นายธนกร ปุลิเวคินทร์

3. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้
เดิม “นายวิชา พูลวรลักษณ์ นายธนกร ปุลิเวคินทร์ และนางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท”

เปลี่ยนแปลงเป็น “นายขันเงิน เนื้อนวล นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน นายทรงพล เชาวนโยธิน และนายพิรุณ ชินวัตร กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท”