ก.ล.ต.เผย Regulatory Guillotine สำเร็จ 76 โครงการย่อย ลดต้นทุนเอกชน 251 ล้าน/ปี

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. สรุปผลการดำเนินโครงการ Regulatory Guillotine ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงสิ้นไตรมาส 1 ปี 2566 มีโครงการที่สำเร็จแล้วทั้งหมด 76 โครงการย่อย โดยปรับปรุงกฎเกณฑ์ครอบคลุมทุกด้านของตลาดทุน ช่วยลดภาระและต้นทุนดำเนินการของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมูลค่ารวมมากกว่า 251 ล้านบาทต่อปี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานผลการดำเนินโครงการ Regulatory Guillotine ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อปี 2563 จนถึงสิ้นไตรมาส 1 ปี 2566 มีโครงการสำเร็จแล้ว รวมทั้งสิ้น 76 โครงการย่อย ประกอบด้วยโครงการด้านธุรกิจตัวกลางและตลาด 33 โครงการ ด้านธุรกิจจัดการลงทุน 20 โครงการ ด้านการระดมทุน 19 โครงการ ด้านการกำกับการสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน 3 โครงการ และด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กร 1 โครงการ ซึ่งช่วยลดภาระและต้นทุนการดำเนินการของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ คิดเป็นมูลค่า 251.69 ล้านบาทต่อปี ลดระยะเวลาดำเนินการได้ 233,735 ชั่วโมงต่อปี และลดจำนวนกระดาษได้ 2,181,921 แผ่นต่อปี

พร้อมกันนี้ ยังได้ขยายระยะเวลาเพื่อดำเนินโครงการต่อเนื่องในปี 2566 อีก 12 โครงการย่อย เพื่อให้สามารถพิจารณาทบทวนกฎเกณฑ์ได้อย่างรอบด้านและตอบโจทย์สภาวการณ์ในปัจจุบันให้มากที่สุด

ทั้งนี้ โครงการ Regulatory Guillotine มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อลดขั้นตอน กระบวนการและเอกสารที่ต้องยื่นต่อ ก.ล.ต. รวมทั้งทบทวนกฎเกณฑ์ให้มีเท่าที่จำเป็นและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ลดต้นทุนดำเนินการของภาคเอกชน และลดภาระของภาคเอกชนและประชาชน สอดรับกับหลักการตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ Regulatory Guillotine ได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/RegulatoryGuillotine