JAS กางแนวทางหลุดเครื่องหมาย C ยันขาย JASIF-3BB ดันส่วนผู้ถือหุ้นเกิน 50%

HoonSmart.com>> “จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล” (JAS) แจงแนวทางแก้หลุดเครื่องหมาย C กรณีส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ยันขายหน่วยลงทุน JASIF-หุ้น 3BB มูลค่ารวม 32,420 ล้านบาท จากเดิมคาดขายจบทันไตรมาส 1/66 หนุนส่วนผู้ถือหุ้นทะยานแตะ 698% เร่งเจรจาหาข้อยุติคดีพิพาท “โทรคมนาคมแห่งชาติ” หากสำเร็จบุ๊กรายได้ส่วนที่เป็นดอกเบี้ย 2,184 ล้านบาท พร้อมเพิ่มรายได้จากการร่วมมือทางธุรกิจกับ ADVANC และลดค่าใช้จ่ายการลงทุน

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) ได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงแนวทางแก้ไขเหตุที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จากการที่บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว สำหรับงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 สรุปแนวทางแก้ปัญหา และทิศทางการดำเนินงานในอนาคตแก้ไข

สำหรับการคำนวณตามเกณฑ์การขึ้นเครื่องหมาย C บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนของ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ต่อ “ทุนชำระแล้ว” ในงบการเงินรวม อยู่ระดับ 37% ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

แผนดำเนินการแก้ไขเพื่อเพิ่มอัตราส่วน “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ให้มากกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว ประกอบด้วย

1.การจำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม JASIF และหุ้นสามัญในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 32,420 ล้านบาท ให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด จากที่คาดว่าจะเสร็จทันภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ในกรณีเช่นนี้จากงบแสดงฐานะการเงินเสมือนของไตรมาสที่ 1 ปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะมีกำไรประมาณ 25,181 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 29,974 ล้านบาทหรือคิดเป็น 698% ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ


2.การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ (Asset Revaluation) ซึ่งส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มจะแสดงอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น

3.การเร่งเจรจาหาข้อยุติในคดีพิพาทกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่มีมูลหนี้ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ย รวมประมาณ 4,702 ล้านบาท ซึ่งหากเจรจาเป็นผลสำเร็จ บริษัทฯ จะสามารถบันทึกรายได้จากส่วนที่เป็นดอกเบี้ยได้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 2,184 ล้านบาท

4.การเพิ่มรายได้จากการร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) และการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน

ทั้งนี้ คำชี้แจงที่สำคัญ : ข้อมูลตัวเลขที่แสดงในตารางนี้ เป็นการคาดการณ์สถานะทางการเงินของ JAS ภายใต้สมมติฐานที่ว่าธุรกรรมแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 โดยเป็นตัวเลขที่ปรับจากสารสนเทศที่บริษัทฯ เผยแพร่ไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งระบุกำไรจากการดำเนินงาน (สุทธิจากภาษีแล้ว) ที่จำนวน 22,812 ล้านบาท