GULF ปรับราคาเทนเดอร์ ADVANC หุ้นละ 120.93 บาท จาก 122.86 บาท

HoonSmart.com>> “กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์” พร้อมทำเทนเดอร์หุ้น ADVANC กรณีถือหุ้น INTUCH มากกว่า 50% ปรับราคาทำคำเสนอซื้อหุ้น ADVANC เหลือหุ้นละ 120.93 บาท จากเดิมหุ้นละ 122.86 บาท