ความจริงความคิด : การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน

ความเสี่ยง (Risk) เป็นคำที่เราได้ยินมานานแล้ว และเริ่มบ่อยขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ (อย่างแผ่นดินไหว หรือ สีนามิ) ความเสี่ยงทางการเมือง (ไม่ว่าจากปัญหาการเมืองหรือนโยบายรัฐบาล) ความเสี่ยงทางการเศรษฐกิจ หรือความเสี่ยงทางเงิน (อย่างเช่นหุ้น หรือ ทองคำ ราคาตกลงอย่างตอนนี้ไง)