TMB เปิดให้นำหน่วยลงทุน “ธนเพิ่มพูน-ธนไพบูลย์” เป็นหลักประกันขอกู้เงิน

HoonSmart.com>> “ธนาคารทหารไทย” ออกมาตรการเสริมสภาพคล่องให้ลูกค้ากองทุนรวม ถือหน่วยลงทุน “กองทุนธนเพิ่มพูน-ธนไพบูลย์” บลจ.ทหารไทย อีสท์สปริง ที่ปิดโครงการจากผลพวงโควิด-19 นำหน่วยลงทุนเป็นหลักประกันขอกู้เงินได้