ตลาดฯ ให้ POLAR แจงกรณีศาลคุ้มครองชั่วคราวจดทะเบียนกก. 5 ราย

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ “โพลาริส แคปปิตัล” ชี้แจงกรณีศาลอุทธรณ์คุ้มครองชั่วคราว ห้ามนายทะเบียนรับจดทะเบียนกรรมการใหม่ 5 คน “ทิศชวน นานาวราทร-อรษา ธีระกุล-ธีธัช ธีระกุล-อนุวิทย์ ตันติเสเวกุล-การชยุต ตันติเสเวกุล”